style="float: left margin-right: 100px" class="subsec psalm">

Psalm responsoryjny

Ps 107
Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.lub Alleluja.Tak niech mówią odkupieni przez Pana, *których wybawił z rąk przeciwnikai których zgromadził z obcych krain, †ze wschodu i zachodu, *z północy i południa.Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.lub Alleluja.Błądzili na pustynnym odludziu, *do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.Cierpieli głód i pragnienie *i wygasło w nich życie.Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.lub Alleluja.w swoim utrapieniu wołali do Pana, *a On ich uwolnił od trwogi.I powiódł ich prostą drogą, *aż doszli do miasta zamieszkałego.Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.lub Alleluja.Niechaj dziękują Panu za Jego dobroć, *za Jego cuda wobec synów ludzkich,bo głodnego nasycił, *a łaknącego napełnił dobrami.Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.lub Alleluja.

Pierwsze czytanie

Ez 37,1-14
Czytanie z Księgi proroka EzechielaSpoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe.I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz».Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha, byście ożyły. Chcę as otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan».I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha.I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i tchnij na tych pobitych, aby ożyli».Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach – wojsko bardzo, bardzo wielkie.I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg:Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – mówi Pan Bóg.

Psalm responsoryjny

Ps 107
Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.lub Alleluja.Tak niech mówią odkupieni przez Pana, *których wybawił z rąk przeciwnikai których zgromadził z obcych krain, †ze wschodu i zachodu, *z północy i południa.Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.lub Alleluja.Błądzili na pustynnym odludziu, *do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.Cierpieli głód i pragnienie *i wygasło w nich życie.Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.lub Alleluja.w swoim utrapieniu wołali do Pana, *a On ich uwolnił od trwogi.I powiódł ich prostą drogą, *aż doszli do miasta zamieszkałego.Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.lub Alleluja.Niechaj dziękują Panu za Jego dobroć, *za Jego cuda wobec synów ludzkich,bo głodnego nasycił, *a łaknącego napełnił dobrami.Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.lub Alleluja.

Śpiew przed Ewangelią

Ps 25 (24), 4b. 5
Alleluja, alleluja, allelujaNaucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń.Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 22,34-40
Słowa Ewangelii według Świętego MateuszaGdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».